Polityka Prywatności

EPMD Sp. z o.o. zwany dalej Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o. przedstawia poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów, czyli osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o.

Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej jako „RODO”.

1. Administratorem danych osobowych jest przychodnia EPMD Sp. z o.o., dr n. med. Wojciech Pabian z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Czysta 5/15, 31-121 Kraków, prowadząca zakład leczniczy w Krakowie przy ul. Czystej 5/15, posiadająca REGON 521530335, NIP 6762613891 , wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w księdze rejestrowej o numerze 57519, zwana dalej, jako „Epimedium Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o.”, numery telefonów: +48 12 423 45 01 .

2. Dane osobowe pacjenta obejmujące imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania, datę urodzenia, dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta, są przetwarzane w celu: udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych, udokumentowania stanu zdrowia pacjenta i udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych, a nadto dane osobowe obejmujące imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania także w celu rozliczenia tych świadczeń zdrowotnych.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 2 stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia) oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego obowiązujące w czasie przetwarzania danych osobowych, do których w dniu ogłoszenia niniejszej informacji należą w szczególności przepisy art. 24 – art. 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1318 z późn. zm.).

4. W przypadku przekazania przez pacjenta danych osobowych obejmujących numer telefonu i adres poczty elektronicznej, dane te będą przetwarzane w celu komunikacji z pacjentem w sprawach organizacyjnych związanych z leczeniem tego pacjenta.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wskazanych w punkcie 4 stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

6. Odbiorcą danych osobowych pacjenta wskazanych z punkcie 2 mogą być: osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, inne osoby i podmioty wskazane w szczególnych przepisach prawa, w tym organy administracji państwowej i inne instytucje państwowe uprawnione na mocy szczególnych przepisów prawa do uzyskania informacji zawierającej dane osobowe pacjenta, a także osoby fizyczne, jednostki organizacyjne i osoby prawne współpracujące z Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o. przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentowi, w tym także przy wykonywaniu badań diagnostycznych i badań laboratoryjnych na potrzeby leczenia pacjenta. Odnośnie danych osobowych obejmujących imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania odbiorcami tych danych mogą być podmioty współpracujące z Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o. przy rozliczaniu świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentowi oraz prowadzeniu księgowości i rachunkowości Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o.

7. Dane osobowe pacjenta nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej są przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w szczególnych przepisach prawa. Dane osobowe pacjenta zapisane w dokumentach innych, niż dokumentacja medyczna, będą przechowywane przez czas określony odpowiednio dla tych dokumentów w szczególnych przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, których okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

9. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody pacjenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadkach określonych w punktach 4 i 5, przysługuje pacjentowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach szczególnych.

11. Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy pacjent uzna, iż przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. W przypadku przystąpienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o. pacjent jest zobowiązany do podania danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 gromadzonych w dokumentacji medycznej i stanowi to wymóg ustawowy. Konsekwencją niepodania przez pacjenta tych danych osobowych jest brak możliwości udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych przez Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o.

13. W przypadku danych osobowych obejmujących numer telefonu i adres poczty elektronicznej, podanie ich jest dobrowolne i następuje za zgodą pacjenta. Konsekwencją niepodania przez pacjenta tych danych osobowych jest brak możliwości komunikowania się z pacjentem za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie w sprawach organizacyjnych związanych z leczeniem pacjenta.

14. Dane osobowe pacjenta mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania, Dane osobowe pacjenta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy odpowiedzą tak szybko jak to tylko możliwe!


    Epimedium Decoration
    Epimedium Decoration