Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin i Umowa serwisu i aplikacji Medfile stosuje się do usług świadczonych przez firmę BioStat Sp. z.o.o, za pośrednictwem aplikacji Medfile (Oprogramowanie),
dostępnej w Serwisie  www.medfile.pl

__

Użyte w Regulaminie określenia zostały zdefiniowane w następujący sposób:

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez MedFile, dostępny pod adresem www.medfile.pl, umożliwiający składanie przez Użytkowników Zamówień i zawieranie z Podmiotem leczniczym Umów o świadczenie usług medycznych.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. Lekarz – współpracująca z Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o. osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 4. Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia na wykonanie Usługi medycznej przez Lekarza lub Podmiot leczniczy, której wysokość określona jest w taryfikatorze, dostępnym na stronie www.epimediumgabinetlekarski.pl
 5. Podmiot leczniczy – podmiot wykonujący działalność leczniczą Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o., który świadczy Usługę medyczną na rzecz Użytkownika.
 6. Konsultacja telemedyczna – polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza na rzecz Użytkownika, realizowana zdalnie poprzez chat lub video-konsultację. Usługa medyczna – usługa medyczna świadczona po zawarciu Umowy o świadczenie usług medycznych, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego przez Podmiot leczniczy na rzecz Użytkownika, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Serwisie, posiada konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 8. Regulamin – Regulamin określający zarówno zasady tworzenia i prowadzenia konta Użytkownika, korzystania z niego przez Użytkownika, a także szczegółowe zasady korzystania z usług Serwisu
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, który jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 10. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika do Lekarza lub Podmiotu leczniczego.
 11. Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika do Lekarza lub Podmiotu leczniczego.

__

Zasady działania Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi składanie za jej pośrednictwem Zamówień na wykonanie za odpłatnością określonych Usług medycznych, a następnie zawieranie Umów o świadczenie płatnych konsultacji telemedycznych z Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o. który za pośrednictwem Serwisu oferuje swoje usługi. Użytkownik może skorzystać z Serwisu za pomocą strony internetowej www.epimediumgabinetlekarski.pl ; medfile.pl , lub www.znany-lekarz.pl. Przed dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie chcąc dalej korzystać z Serwisu, oświadczyć, iż akceptuje jego treść. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła umożliwiającego mu logowanie się do Serwisu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonym adresem e-mail. MedFile informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi. Serwis realizowany przez Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o. przeznaczony jest dla Użytkowników pełnoletnich i realizowany jest w formie video konferencji lub chatu medycznego. Lekarz udzielający konsultacji telemedycznej wykonuje ją wyłącznie w zakresie swojej specjalności. Serwis usług telemedycznych jest realizowany przez Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o. w formie dwóch usług: 1. „wizyta on-line”; 2. „Powtórzenie leku”.

__

Usługa ,,wizyta on-line”


Serwis płatnych konsultacji telemedycznych, „wizyta on-line” nie służy do udzielania porad w nagłych przypadkach w tym krwawień w II i III trymestrze ciąży, porodu i gorączki w połogu. Chcąc skorzystać z płatnych konsultacji telemedycznych oferowanych przez Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o., Użytkownik podaje dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej. Do usług wykonywanych w trakcie konsultacji telemedycznej „wizyta-online” należą:
zebranie wywiadu lekarskiego
konsultacja wyników pacjentka
przesłanie i konsultacja wyników wykonanych za pośrednictwem – Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o.
przesłanie w formie plików pdf skierowań na badania i konsultacje
przesłanie za pomocą sms kodu do wystawionych recept.
przesłanie pisemnej konsultacji lekarskiej w formie pliku pdf.
Użytkownik za pomocą strony internetowej Serwisu wybiera termin konsultacji telemedycznej oraz Lekarza.

__

Opłaty

Cena usługi jest umieszczona na stronie internetowej www.epimediumgabinetlekarski.pl , oraz w terminarzu świadczenia płatnych konsultacji telemedycznych. Umowę o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Użytkownika Opłaty. Użytkownik dokonuje płatności za pomocą systemu PayU. W przypadku braku płatności za zamówioną Usługę Medyczną, Umowę o świadczenie usług medycznych z Podmiotem leczniczym uważa się za niezawartą, a Lekarz nie przystąpi do wykonania Usługi Medycznej w oparciu o Zamówienie. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Użytkownikowi w następujących przypadkach: w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Użytkownika przez Lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; w przypadku niewykonania przez Lekarza Usługi medycznej mimo przyjęcia Zamówienia i Zawarcia umowy oraz mimo niepoinformowania Spółki przez Lekarza lub Podmiot leczniczy; w przypadku wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem i umową zawartą między Podmiotem leczniczym i Użytkownikiem, co zostanie potwierdzone pisemną reklamacją Użytkownika, w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy z Podmiotem leczniczym na wykonanie Usługi medycznej, zawartej po złożeniu Zamówienia z wyprzedzeniem.

__

Uwagi końcowe

26. Pacjent ma prawo do kontaktu z lekarzem tylko i wyłącznie w celu umożliwienia i/lub ułatwienia świadczenia Usługi medycznej.

__

Dane

Epimedium. Centrum Ginekologii i Andrologii sp. z o.o.

NIP 6762613891
REGON 521530335
Ul. Czysta 5/15
31-121 Kraków

Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy odpowiedzą tak szybko jak to tylko możliwe!


  Epimedium Decoration
  Epimedium Decoration